Työntekijän palkkaaminen

Mitä yrittäjän pitää ottaa huomioon ja käytännössä tehdä, kun hän on palkkaamassa ensimmäistä omaa työntekijää?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on Suomessa yrittäjälle melko iso päätös. Tietyt asiat pitää muistaa hoitaa, mutta kyseessä on kuitenkin positiivinen ongelma: yrityksellä menee siis niin hyvin, että lisäkäsiä tarvitaan! Tämän oppaan avulla voit hoitaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helposti ja turvallisesti.

Työsopimus

Työntekijän kanssa on aina hyvä tehdä kirjallinen työsopimus. Työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti. Käytännössä ei kuitenkaan ole mitään järkevää syytä olla tekemättä työsopimusta kirjallisesti. Kun asioista on sovittu kirjallisesti, ei kummankaan osapuolen tarvitse myöhemmin miettiä, mitä tuli sovittua tai riidellä sovituista asioista. Tämä on molempien osapuolien etu. Palkkaus.fi:n artikkeli työsopimukseta löytyy täältä.

Kirjallisesta työsopimuksesta pitää käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Määräaikaisen työsopimuksen määräaikaisuuden peruste ja sopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika
 • Koeajan pituus (jos koeajasta sovitaan)
 • Työntekopaikka (jos ei pääasiallista tekopaikkaa, selvitys periaatteista joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa)
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • Työhön sovellettava työehtosopimus
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi
 • Säännöllinen työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika ja sen määräytymisperuste
 • Vähintään 1 kk kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahakorvaukset, luontoisedut ja työntekijän kotiuttamisen ehdot

Jos työsopimusta ei kuitenkaan ole tehty kirjallisesti, työnantajan on annettava ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista. Selvitys on annettava työntekijälle ilman erillistä pyyntöä.

Palkanmaksu

Lain mukaan palkka on maksettava työntekijän pankkitilille. Palkka on oltava työntekijällä sen erääntymispäivänä (eli palkkapäivänä). Käteisenä palkka voidaan maksaa vain erittäin perustellusta syystä. Joillain aloilla on käytäntönä maksaa palkkaennakkoa, jos esim. projektiluontoisessa työssä palkanmaksukausi venyisi turhan pitkäksi (esim. rakennusalalla). Työntekijälle on annettava palkkalaskelma, josta käyvät ilmi palkan määräytymisperusteet ja sen suuruus.

Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei ole sovittu toisin. Jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, esimerkiksi tuntipalkka, palkka on maksettava vähintään 2 kertaa kuukaudessa. Muussa tapauksessa palkka on maksettava kerran kuukaudessa. Jos osa palkasta määräytyy esimerkiksi voitto-osuutena tai provisiona, palkanmaksukausi saa olla korkeintaan 12 kuukautta. Palkanmaksusta tarkemmin kerrotaan tässä artikkelissa.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Pakolliset vakuutukset

Työnantajan tapaturmavakuutus on pakko hankkia, jos työnantaja maksaa yli 1 200 euroa palkkoja kalenterivuoden aikana. Tapaturmavakuutuksen pitää olla voimassa töiden alkaessa, sillä vakuutusta ei voi hankkia jälkikäteen. Hoida siis tapaturmavakuutus kuntoon heti ensimmäiseksi, jos olet palkkaamassa työntekijöitä. Tapaturmavakuutus korvaa laajasti työstä johtuvia tapaturmia ja vaivoja.

Tapaturmavakuutuksen voi ottaa vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutuksessa tulee mukana myös ryhmähenkivakuutus yrityksen henkilökunnalle. Vakuutusyhtiöt hinnoittelevat vakuutuksen ilmoittamiesi töiden mukaan. Tapaturmavakuutuksen voi hankkia helposti Palkkaus.fi-palvelun kautta täältä.

Jos työnantaja on velvollinen hankkimaan tapaturmavakuutuksen, se on myös velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusta 17-64-vuotiaista työntekijöistään (TVR-maksu). Työttömyysvakuutus maksetaan Työttömyysvakuutusrahastoon.

Työntekijän eläkevakuutus (TyEL) on pakollinen, jos työntekijä on 17-68-vuotias (vuonna 2017) ja hänen ansionsa ovat vähintään 58,19 euroa kuukaudessa (2017). Vakuuttamisvelvollisuus alkaa siitä 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, kun työntekijä on täyttänyt 69 vuotta. Yrittäjä ei ole TyEL:n alainen vaan hänen on otettava yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Palkkaus.fi:n sivuilta voi hankkia TyEL-sopimuksen.

Työehtosopimukset (TES)

Monia aloja säädellään yleissitovilla työehtosopimuksilla (TES). Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka palkkaava yritys tai työntekijä eivät kuuluisi mihinkään liittoihin, heidän on silti pakko noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta työsopimusta laatiessaan. Palkkaus.fi on kerännyt yhteen tietoa myös työehtosopimuksista. Täältä löydät listan kaikista yleissitovista työehtosopimuksista ja niiden ehdoista. Lisäksi monilla aloilla on alakohtaisia työehtosopimuksia, mutta ne sitovat vain työnantajia, jotka kuuluvat ko. sopimuksen sopijaosapuolena olevaan työnantajaliittoon. Palkkaus.fi-palvelussa mm. rakennusalan TES on helppo ottaa huomioon palkanmaksussa.

Työaika

Työsopimuksessa on sovittava myös säännöllisestä työajasta. Säännöllinen työaika saa olla enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työaikaa säädellään työaikalailla.

Työaikalaista löytyy paljon poikkeuksia ja sääntöjä esimerkiksi kuljettajien työaikojen rajoituksista. Jos on palkkaamassa työntekijän tehtävään, joka edellyttää jotenkin selvästi tavallisesta virka-ajasta poikkeavaa rytmiä (kolmivuorotyö, yötyö, paljon päivystämistä) kannattaa tarkistaa erikseen mitä lainsäädäntö toteaa aiheesta.

Jos työaika on liukuva, tulee tästä sopia erikseen työntekijän kanssa. Tässä kannattaa ottaa huomioon, että liukuma on aina täysin työntekijän päätettävissä ja käytettävissä. Jos työnantaja esimerkiksi haluaa työntekijän tekevän pidemmän päivän viikonloppuna, työntekijän ei tarvitse tehdä sitä liukuman puitteissa, vaan kyseessä on ylityö.

Ylityön, yötyön ja esimerkiksi pyhäpäivien erikoiskorvauksiin kannattaa tutustua erikseen, jos siihen on tarvetta.

Työllistämistuet

Työnantajan on jossain tapauksissa mahdollista hakea tukia, jos on palkkaamassa henkilön, jonka on muuten vaikea työllistyä. Lisäksi esimerkiksi nuorten palkkaamiseen on olemassa erilaisia tukia. Tuista kannattaa olla yhteydessä suoraan TE-toimistoon ja kysellä niistä tarkemmin.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että eri työllistämistuet on tarkoitettu auttamaan työntekijää työllistymään. Ne eivät siis ole mikään varsinaisesti yritykselle tarkoitettu tuki, jolla joku voisi hoitaa palkkaamisen tavallista halvemmalla. Työllistämistuet voivat kuitenkin olla yritykselle loistava tapa pienentää palkkaamisen riskiä ja saada tilaisuus löytää joku loistava työntekijä yllättävästä suunnasta.

Työterveyshuolto

Työnantajalla on oltava sopimus työterveyshuollon järjestämisestä joko yksityisen lääkäriasemien tai julkisen terveydenhuollon kanssa. Työterveyshuollon ei tarvitse sisältää esimerkiksi lääkäripalveluiden maksamista työntekijöiden. Käytännössä työterveyshuollon järjestäminen on yhteistyötä työterveyshuoltoa järjestävän tahon kanssa ja työturvallisuuden varmistamista. Työterveyshuollon järjestämisestä kannattaa olla yhteydessä johonkin työterveyspalveluita järjestävään tahoon. He osaavat parhaiten neuvoa asiassa ja tehdä asianmukaisen tarjouksen aiheesta.

Työterveyshuollon voi ostaa sopimuksella yksityiseltä tarjoajalta tai oman kunnan työterveyspalveluita tarjoavalta julkiselta taholta. Nykyään on myös moderneja, tehokkasti digitaalisia palveluita hyödyntäviä työterveyspalveluita, jotka sopivat hyvin pienelle yritykselle, kuten suomalainen Heltti.fi.

Palkoista tehtävät ilmoitukset

Maksetuista palkoista on tehtävä ilmoituksia eri tahoille. Tilitykset ja ilmoitukset on listattu tarkasti täällä.

Kuukausittain lähetettävät ilmoitukset

Verohallinnolle pitää tehdä kausiveroilmoitus Verotili-palvelun kautta. TyEL-yhtiölle työeläkeyhtiön omien ohjeiden mukaisesti. Tavallisesti tämä onnistuu heidän verkkopalvelussaan.

Vuosittaiset ilmoitukset

Verohallinnolle vuosittain ilmoitus, jonka voi myös tehdä Verotili-palvelun kautta Työtapaturmavakuuttajalle palkkailmoitus koko vuoden palkoista. Sen voi yleensä tehdä vakuutusyhtiön sivuilta tai lähettää paperilomakkeella. Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) vuosittainen ilmoitus sähköisesti tai paperilla.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Ammattiliiton jäsenmaksu Palkkaan liittyvien ilmoitusten ja tilitysten lisäksi työnantaja voi joutua myös hoitamaan työntekijöiden ammattiyhdistysmaksujen perimistä ja tilittämistä ammattiyhdistyksille. Työntekijä toimittaa näistä erikseen perimissopimuksen, jos haluaa, että työnantaja perii jäsenmaksun suoraan hänen palkastaan. Työnantajan on tämän jälkeen hoidettava tilitykset ja myös annettava erilaisia ilmoituksia ja raportteja ammattiyhdistykselle ja työntekijälle.


98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi-palvelua

"Nyt maksan palkat helposti ja kirjanpitäjä saa tarvisemansa raportit.”
Yrittäjä Janne Siik, Maex Oy

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Espoo

Rekisteröidy ilmaiseksi


Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

020 798 0230
(ark. 9-16)
aspa@palkkaus.fi


Ilmainen palkkalaskuri

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki yrityksen palkanmaksuun liittyvä yhdellä verkkopankkimaksulla!

Aloita heti!

98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi - palvelua


Kerro meistä kaverillesi