Työaikalaki

Mitä työajasta säädetään laissa ja työehtosopimuksissa? Lue täältä! palkkaus työelämä työsuhde

Työajan käytöstä on säädetty työaikalaissa. Lisäksi eri alojen työehtosopimukset (TES) määrittelevät omia lisäyksiään työaikaan. Alle 18-vuotiaan tekemään työhön sovelletaan lisäksi nuorista työntekijöistä annettua lakia.

Työaikalainsäädäntö

Työaikalaissa määritellään työajan käyttö yleisesti sekä erityistapaukset, kuten varallaolo, työajan jaksotus ja lyhentäminen. Lisäksi työaikalaissa on määritelty erikseen ohjeistus säännöllisen työajan ylittämiselle, lisätyölle, aloittamis-ja päättämistyölle, hätätyölle, yö- ja vuorotyön järjestämiselle, lepoajalle sekä sunnuntaityölle. Lisäksi työaikalaissa on ohjeistus työaikaa koskevan kirjanpidon sekä asiakirjojen laatimisesta.  

Työajaksi katsotaan varsinaiseen työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on oltava työpaikalla työnantajan käytettävissä. Työmatkaa ei yleensä lueta työaikaan. Työaikalakiin kirjatun yleissäännöksen mukaan säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.

Tietyllä aloilla, kuten turvallisuus ja terveydenhuoltoalalla on työaika voitava järjestää niin, että töissä voidaan olla kerrallaan yli 8 tuntia vuorokaudessa. Tällöin voidaan soveltaa työajan jaksottamista, jolloin työaika on enintään 120 tuntia kolmen viikon pituiselle jaksolle tai 80 tuntia kahdelle viikolle.

Työaikalakia ei kuitenkaan sovelleta tiettyihin ryhmiin (poikkeuksena lain §15 lyhennetty työaika, kun kyseessä  esim. hoitovapaa ja varhaiseläke), kuten papit ja muut uskonnollisia toimituksia tekevät työntekijät; kalastus, poron- ja metsänhoitotyötä tekevät sekä johtavassa asemassa olevat työntekijät.

Yrittäjän ei tarvitse omalla kohdallaan välittää työaikalain säädöksistä: työtä saa laillisesti tehdä kellonajoista ja päivämääristä välittämättä.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Ylityö ja lisätyö

Säännöllisen työajan ylittävää työtä, eli ylityötä kertyy helposti, varsinkin aloittavissa yrityksissä, ja yrityksissä joissa resurssit ovat tiukassa. Tästä on kuitenkin säädelty työaikalaissa, siten että ylityötä voi teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden aikana, ja enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Lisätyö puolestaan tarkoittaa työnantajan pyynnöstä sovitun työajan lisäksi tehtyä työtä, joka ei ylitä säännöllistä työaikaa, esim. ylimääräinen työvuoro.

Ylityöstä maksetaan korotettua palkkaa sen mukaan, mitä työaikalaissa tai työehtosopimuksessa on määritelty. Lisätyöstä on maksettava vähintään sovitulta työajalta maksettavaa palkkaa vastaava korvaus. Ja on huomioitava myös se, että työntekijältä on saatava erillinen suostumus yli- ja lisätöiden tekemiseen.

Työnantaja tai työnantajien yhdistys, joka toimii koko maassa, sekä vastaavanlainen työntekijöiden yhdistys voivat poiketa työaikalaista sopimalla säännöllisestä työajasta työehtosopimuksessa. Tällöinkin säännöllinen työaika saa kuitenkin olla keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa enintään 52 viikon ajanjakson aikana.

Esimerkiksi PAM:n alaisen kiinteistöpalvelualan TESissä (vuosi 2016) määritellään keskimääräiseksi viikkotyöajaksi enintään 9 tuntia päivässä ja 37,5 tai 40 tuntia viikossa. Talonrakennusalan TESissä (vuosi 2016) säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa, tai jaksotetusti 40 tuntia per viikko enintään 5 viikon ajan.  


“Rakentaja"

Tee ilmainen osaajaprofiili. Löydä töitä ja tienaa enemmän!

Tee ilmainen osaajaprofiili

Mikäli työnantajan on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n nojalla noudatettava työehtosopimusta, voi se yhdessä henkilöstön valtuuttaman edustajan (esim. luottamusmies) tai henkilöstöryhmän kanssa sopia säännöllisen työajan järjestelyistä mainitussa työehtosopimuksessa määrätyllä tavalla ja siinä määrätyissä rajoissa.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!