Päivitetty: 15.5.2018

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1. Palkkaus.fi:n (jatkossa Palvelun) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja ja työnantajaa koskevaa Tietosuojaliitettä.

1.2. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Käyttäjäksi. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja Tietosuojaselosteeseen ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Työnantajana toimiva Käyttäjä vakuuttaa lisäksi tutustuneensa Tietosuojaliitteeseen.

1.3. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

1.4 Palkkaus.fi:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Internet-sivustollaan. Merkittävät muutokset Käyttöehdoissa tullaan ilmoittamaan aktiivisille Käyttäjälle kirjallisessa tai sähköisessä muodossa joko sähköpostitse tai Palvelun välityksellä Käyttäjän Palveluun tallennettuihin yhteystietoihin.

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. ”Palkkaus.fi” tai ”Palkkaus” tarkoittaa Suomen Palkanlaskenta Oy:tä.

2.2. ”Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka käyttää Palvelua.

2.3 “Käyttöehdot” tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

2.4 ”Palvelu” tarkoittaa tätä Internet sivustoa sekä kaikkia palveluita, joita Suomen Palkanlaskenta Oy tarjoaa Käyttäjille tämän internet-sivuston kautta, puhelimitse tai sähköpostilla sisältäen mm. sivuston tiedot, palvelut sekä tuotteet.

3. PALVELUN KUVAUS

3.1. Palvelu on Palkkaus.fi:n tuottama ja ylläpitämä. Palkkaus.fi:llä on oikeus siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.

3.2. Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa henkilöt ja yritykset voivat hoitaa palkkaukseen liittyviä asioita.

3.3. Käyttäjä voi olla työnantaja, yrityksen edustaja tai työntekijä.

3.4. Palvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa Käyttäjää hoitamaan palkkaukseen ja työsuhteeseen liittyviä velvoitteita.

3.5. Palvelussa saa hoitaa vain sellaisia työsuhteita ja töitä, jotka ovat lainmukaisia.

3.6. Palkkaus.fi toimii ainoastaan Palvelun tuottajana, eikä Palkkaus.fi:stä missään tilanteessa ole osapuoli Käyttäjien välille mahdollisesti syntyviin sopimuksiin.

3.7. Palkkaus.fi ei vastaa palkanmaksun kohteena olevan työn suorittamisesta tai laadusta.

3.8. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

3.9. Palkkauksella on oikeus milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta.

4. REKISTERÖINTI JA KÄYTTÄJÄN TIEDOT

4.1. Palvelua käyttääkseen Käyttäjän tulee rekisteröityä Palveluun ja antaa vaaditut henkilötiedot. Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin Tietosuojaselosteessa.

4.2. Palvelun Käyttäjäksi voivat rekisteröityä 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt ja yritykset ja alle 18-vuotiaat huoltajan suostumuksella.

4.3. Käyttäjä sitoutuu antamaan todenmukaiset tiedot itsestään Palveluun rekisteröityessään, tällöin hänelle tehdään käyttäjätili Palveluun.

4.4. Palvelulla on oikeus tarkistaa Käyttäjän antamat tiedot ulkopuolisista lähteistä ja tehdä Käyttäjiä koskevia merkintöjä Käyttäjän profiiliin.

4.5. Palkkaus.fi:llä on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti taikka Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

4.6 Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP)

Jos käyttäjä on jossain toisessa valtiossa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluu poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person, PEP), on Käyttäjä velvollinen kertomaan siitä Palvelun asiakaspalveluun ennen Palvelun käytön aloittamista.

Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (PEP) pidetään Finanssivalvonnan standardin 2.4 mukaan henkilöä, joka on viimeksi kuluneen vuoden aikana toiminut toisen valtion:

  • valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara-
  • tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä,
  • korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei yleensä voida hakea muutosta tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä,
  • keskuspankin johtokunnan jäsenenä,
  • suurlähettiläänä tai asianhoitajana,
  • puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluvana upseerina,
  • valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä.Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat edellä luetellussa asemassa toimivan henkilön:
  • aviopuoliso tai kumppani, joka rinnastetaan aviopuolisoon,
  • lapset ja heidän aviopuolisonsa,
  • tai edellä tarkoitetut kumppaninsa vanhemmat.Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat myös toisen valtion nimittämät jäsenet EU:n parlamentissa, komissaarit sekä toisen valtion jäsenet EU-tuomioistuimessa ja EU:n tilintarkastuselimessä. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat rahanpesuasetuksessa (ResA 1.3 §) luetellut henkilöt.

Jos edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden Palvelulle laiminlyö, käyttöoikeutta ei Palveluun ole.

4.7. Käyttäjä on velvollinen ylläpitämään ajan tasalla Palvelussa annettuja käyttäjätietoja sekä yhteystietoja. Käyttäjätili, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätilillään tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

4.8. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen antamansa tiedot Palvelulle ovat oikeita ja sillä hetkellä voimassa olevia. Palvelu toimii Käyttäjän antamien tietojen pohjalta auttaessaan Käyttäjää hoitamaan työsuhteeseen ja palkkaukseen liittyviä velvoitteita. Jos käyttäjä antaa Palvelussa vääriä tai vanhentuneita tietoja, Palkkaus.fi ei ole vastuussa niiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista ja seuraamuksista. Jos Käyttäjä huomaa Palvelussa vääriä tietoja, hänen on viipymättä ilmoitettava niistä Palkkaus.fi:lle.

4.9. Palvelu hoitaa asiakkaan maksuja ja ilmoituksia viranomaisille, vakuutusyhtiöille, työeläkeyhtiöille ja muille palkkaamiseen liittyville tahoille.

4.10. Maksut tehdään Paytrail Oyj:n ja suomalaisten pankkien kautta. Maksujen suorittaminen tileille kestää 3 pankkipäivää Palvelussa tehdyn suorituksen jälkeen.

5. PALVELUN HINNAT

Palvelun käytöstä peritään palvelumaksut voimassa olevan hinnastomme mukaisesti, joka löytyy tämän linkin kautta.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Palvelun ylläpidossa ja antamiesi tietojen käsittelyssä noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsittelemme antamiasi tietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisää Tietosuojaselosteestamme täältä.

7. TEKIJÄNOIKEUS, MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÄJÄN VASTUU LÄHETETYSTÄ MATERIAALISTA

7.1. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lain mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Nimet, tavaramerkit ja muut Palvelussa esiintyvät merkit sekä Palvelun tai sen palveluntarjoajan immateriaalioikeudet ovat yksinomaan Palkkaus.fi:n tai sen palveluntarjoajan omaisuutta. Palvelussa voi myös esiintyä tavaramerkkejä tai symboleja, jotka ovat kolmansien osapuolien.

7.2. Palvelussa Käyttäjällä on oikeus katsoa sekä ladata materiaalia ainoastaan Palvelun käyttämistä varten.

7.3. Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin muokata Palvelussa olevaa aineistoa tai tehdä kopioita siitä, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

7.4. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun tuottamastaan aineistosta sekä sisällöstä. Erityisesti Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei ko. aineisto riko hyviä tapoja tai lakia, kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.

7.5. Palkkaus.fi:llä on oikeus muuttaa tai poistaa yksipuoleisesti Käyttäjää kuulematta Palvelusta tekstiä tai muuta aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta tai virheellistä. Palvelulla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

7.6. Käyttäjä vastaa mahdollisista toimittamaansa materiaaliin kohdistuvista kolmansien osapuolten vaateista, kuluista ja kustannuksista kokonaisuudessaan.

7.7. Käyttäjä ei saa rekisteröidä käyttäjänimeä joka rikkoo tekijänoikeudella, verkkotunnuksen nimellä, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa tai on hyvän tavan vastainen tai loukkaava.

7.8. Tuottamalla aineistoa tai sisältöä Palveluun Käyttäjä myöntää Palkkaus.fi:lle ja sen palvelun tarjoajille oikeudet hyödyntää, julkaista, muokata, kopioida sekä muulla tavoin käyttää lähetettyä aineistoa sekä sisältöä tämän Palvelun tuottamiseen.

8. VASTUUN RAJOITUKSET

8.1. Palvelua käytettäessä Käyttäjä asioi Palvelun kautta toisen Käyttäjän tai muiden työsuhteen velvoitteiden hoitamiseen tarvittavien tahojen kanssa.

8.2. Palkkaus.fi ei ole työnvälittäjä eikä Käyttäjien kesken sovittujen työsuoritusta koskevien sopimusten osapuoli.

8.3. Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelun kautta tehtyihin sopimuksiin tulee esittää osapuolelle, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt sopimuksen.

8.4. Palkkaus.fi ei vastaa, eikä ole velvoitettu, vastaanottamaan tai käsittelemään, muita Käyttäjiä vastaan esitettyjä reklamaatioita, eikä välittämään tai ratkomaan Käyttäjien välisiä erimielisyyksiä, ellei reklamaatio koske Palkkaus.fi:n toimintaa tai vastuita.

8.5. Palkkaus.fi ei ole vastuussa Palvelussa olevan aineiston tai tiedon oikeellisuudesta, sisällöstä, todenmukaisuudesta tai keskeytyksettömästä saatavuudesta.

8.6. Palkkaus.fi ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa.

8.7. Jos Käyttäjä havaitsee Palvelun toiminnassa virheen, on hänen ilmoitettava siitä viipymättä ilmoitettava Palkkaus.fi:lle. Palvelulla on tällöin oikeus ja velvollisuus korjata aiheuttamansa virhe veloituksetta niin pian kuin olosuhteet sallivat. Jos asiakas laiminlyö ilmoittaa virheestä, jonka tämä on havainnut tai tämän olisi pitänyt kohtuudella havaita, asiakkaalla ei ole oikeutta esittää virheen perusteella vaatimuksia.

8.8. Palkkaus.fi ei vastaa asiakkaan veroista, jälkiveroista eikä muista vastaavista seuraamuksista. Palvelu ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut Käyttäjän antamien tietojen tai ohjeiden taikka toimitetun aineiston puutteellisuudesta, virheellisyydestä tai viivästymisestä tai muutoin asiakkaan syystä tai mikäli vahinko on aiheutunut Käyttäjän toiminnan seurauksena.

8.9. Palkkaus.fi ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, Käyttäjä ei ole noudattanut Palvelulle suoraan tai välillisesti merkityksellisiä lakeja tai viranomaismääräyksiä tai Palkkaus.fi:n kanssa sovittuja ehtoja. Palvelu ei milloinkaan vastaa liiketoiminnallisista, liikkeenjohdollisista tai henkilökohtaiseen talouteen liittyvistä ratkaisuista, vaan niistä päättää ja vastaa Käyttäjä.

8.10. Palvelu vastaa vain tuottamuksellisuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Palkkaus.fi:n vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 10.000 euroa yhdessä vahinko tapahtumassa ja saman vuoden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 20.000 euroa. Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen vuoden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi toisena vuonna.

8.11. Palkkaus.fi:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa ominaisuuteen.

8.12. Palkkaus.fi ei ole vastuussa Palvelussa esiintyvästä kolmannen osapuolen ylläpitämästä internet-sivujen linkin toimivuudesta, internet-sivun sisällöstä tai laillisuudesta.

8.13. Palkkaus.fi:llä on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palveluun.

8.14. Palvelu toimii aina sen hetkisen voimassa olevan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti, eikä ole vastuussa niihin mahdollisista tehtävistä taannehtivasti vaikuttavista muutoksista ja niiden aiheuttamista kustannuksista tai lisävelvoitteista.

8.15. Palkkaus.fi ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palvelun vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Palvelun ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Palvelu ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään muiden seikkojen ohella Palvelusta riippumatonta häiriötä tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä sekä tulipalon tai muun turman aiheuttamaa keskeytystä tai viivästystä Palvelun toiminnassa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palvelu on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

9. PALVELUN LAATU JA ASIAKASPALVELU

9.1. Palkkaus.fi pyrkii pitämään Palvelun käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei takaa palvelun keskeytyksetöntä toimintaa. Keskeytyksistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

9.2. Palkkaus.fi ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin. Ei edes siinä tapauksessa, että toiseen palveluun pääsee Palvelusta, esimerkiksi linkin kautta tai muilla tavoin.

9.3. Palkkaus.fi ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

9.4. Asiakaspalvelu on järjestetty ensisijaisesti sähköpostin välityksellä ja asiakaspalvelupyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian.

10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

10.1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10.2. Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa, suomen kielellä.