Updated: 31 October 2021

Terms of Use (in English)

1. MÄÄRITELMÄT

1.1. ”Palkkaus.fi” tarkoittaa palveluntarjoajaa eli Suomen Palkanlaskenta Oy:tä, jonka Y-tunnus on 2554393-3. Suomen Palkanlaskenta Oy:llä on oikeus rekisteröinnin nojalla tarjota maksupalveluita ilman toimilupaa Suomessa. Suomen Palkanlaskenta Oy on merkitty maksupalvelun tarjoajia koskevaan Finanssivalvonnan rekisteriin ja se on Finanssivalvonnan valvonnan alainen.

1.2. ”Palvelu” tarkoittaa Suomen Palkanlaskenta Oy:n Palkkaus.fi-palvelun, https://www.palkkaus.fi -sivuston ja siihen liittyvien sivustojen sekä esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuvan viestinnän muodostamaa palvelukokonaisuutta.

1.3. “Käyttäjä” tarkoittaa työnantajaa, työnantajan edustajaa tai työntekijää, joka käyttää Palvelua.

1.4. “Käyttöehdot” tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

1.5. ”Tietosuojalait” tarkoittavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) sekä kulloinkin voimassa olevia ja soveltuvia tietosuojalakeja kuten Tietosuojalaki (1050/2018) ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

2. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

2.1. Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

2.2. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Käyttäjäksi.

2.3. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan näitä Käyttöehtoja ja toimimaan Palvelussa annettujen käyttöä koskevien ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

2.4. Käyttäjä vakuuttaa lisäksi tutustuneensa häntä koskevaan tietosuojaselosteeseen tietosuojasivuillamme, jotka löytyvät tämän linkin kautta.

2.5. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

2.6. Palkkaus.fi:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta https://www.palkkaus.fi -sivustolla ja/tai kirjautuneille Käyttäjille Palvelun käyttöliittymässä. Merkittävät muutokset Käyttöehdoissa tullaan ilmoittamaan aktiivisille Käyttäjälle kirjallisessa tai sähköisessä muodossa joko sähköpostitse tai Palvelun välityksellä käyttämällä Käyttäjän Palveluun tallentamia yhteystietoja.

3. PALVELUN KUVAUS

3.1. Palvelu on Palkkaus.fi:n tuottama ja ylläpitämä. Palkkaus.fi:llä on oikeus siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.

3.2. Palvelu toimii verkkopalveluna, jolla voi hoitaa yksityishenkilön tai yrityksen palkanlaskentaan ja palkanmaksuun liittyviä asioita.

3.3. Käyttäjä voi olla työnantaja, yrityksen edustaja tai työntekijä. Yrityksen edustajana voi Palvelussa toimia myös Käyttäjän valtuuttama tilitoimisto.

3.4. Palvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa Käyttäjää hoitamaan palkkaukseen ja työsuhteeseen liittyviä velvoitteita.

3.5. Palvelussa saa hoitaa vain sellaisia työsuhteita ja töitä, jotka ovat lain ja hyvän tavan mukaisia.

3.6. Palkkaus.fi toimii ainoastaan Palvelun tuottajana ja tarjoajana, eikä Palkkaus.fi missään tilanteessa ole osapuolena Käyttäjien välillä mahdollisesti tehtävissä sopimuksissa.

3.7. Palkkaus.fi ei vastaa palkanmaksun kohteena olevan työn suorittamisesta tai laadusta.

3.8. Palkkauksella on oikeus milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta.

4. REKISTERÖINTI JA KÄYTTÄJÄN TIEDOT

4.1. Palvelua käyttääkseen Käyttäjän tulee rekisteröityä Palveluun ja antaa vaaditut henkilötiedot sekä yrityksen toimiessa työnantajana yrityksen tiedot.

4.2. Palvelun Käyttäjäksi voivat rekisteröityä 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus. Palkan maksaminen Palvelulla tai yrityksen palkka-asioiden hoitaminen edellyttävät Käyttäjältä vähintään 18 vuoden ikää.

4.3. Käyttäjätili, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätilillään tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

4.4. Käyttäjä sitoutuu antamaan todenmukaiset tiedot Palveluun rekisteröityessään, tällöin hänelle tehdään käyttäjätili Palveluun. Palvelu toimii Käyttäjän antamien tietojen pohjalta auttaessaan Käyttäjää hoitamaan työsuhteeseen ja palkkaukseen liittyviä velvoitteita. Jos Käyttäjä antaa Palvelussa vääriä tai vanhentuneita tietoja, Palkkaus.fi ei ole vastuussa niiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista ja seuraamuksista.

4.5. Käyttäjä on velvollinen pitämään Palveluun antamansa käyttäjätiedot sekä yhteystiedot ajan tasalla.

4.6. Jos Käyttäjä huomaa Palvelussa vääriä tietoja, hänen on viipymättä ilmoitettava niistä Palkkaus.fi:lle.

4.7. Palvelulla on oikeus tarkistaa Käyttäjän antamat tiedot ulkopuolisista lähteistä ja tehdä Käyttäjiä koskevia merkintöjä Käyttäjän profiiliin.

4.8. Käyttäjän palveluun tallentamat tiedot sekä palvelun tuottamat palkkalaskelmat säilytetään palkanmaksuvuotta seuraavien 10 vuoden ajan. Asiakkaan tuntemista koskevat tiedot säilytetään ja poistetaan kuitenkin aina rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaisesti.

4.9. Jos Käyttäjä on itse poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluu poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person, PEP), on Käyttäjä velvollinen kertomaan siitä Palvelun asiakaspalveluun ennen Palvelun käytön aloittamista. Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemisestä annetussa laissa tarkoitettua poliittisesti vaikutusvaltaista henkilöä.

Jos Käyttäjä laiminlyö edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden Palkkaus.fi:lle, ei Käyttäjällä ole oikeutta käyttää Palvelua.

4.10. Palkkaus.fi:llä on oikeus olla myöntämättä Käyttäjälle käyttöoikeutta Palveluun, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti taikka Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

4.11. Palkkaus.fi:llä on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta, ja estää kyseisen Käyttäjän pääsynsä Palveluun.

5. TILITYKSET JA ASIAKASVAROJEN HALLINNOINTI

5.1. Palvelu käsittelee Palveluun liittyneen työnantajan tilityksiä ja ilmoituksia viranomaisille, vakuutusyhtiöille, työeläkeyhtiöille ja muille palkkaamiseen liittyville tahoille.

5.2. Palvelu voi muodostaa Käyttäjälle maksuaineistot, jotka Käyttäjä itse laittaa maksuun haluamallaan tavalla tai Palvelua käyttävän toisen verkkopalvelun avustuksella. Tällöin Käyttäjä vastaa itse maksuliikenteen hoitamisesta Palvelun muodostaman maksuaineiston perusteella. Palvelu vastaa maksuaineiston virheettömästä tuottamisesta Käyttäjän ilmoittamien tietojen pohjalta.

5.3. Maksuja voidaan tehdä myös Paytrail Oy:n ja suomalaisten pankkien kautta. Tätä varten Palkkaus.fi ylläpitää asiakasvaratiliä. Asiakasvaratilillä olevat varat ovat yksinomaan Käyttäjien varoja, joita Palkkaus.fi säilyttää Käyttäjien lukuun lain ja Käyttöehtojen mukaisesti. Palkkaus.fi säilyttää omat varansa erillään asiakasvaratilillä olevista varoista.

5.4. Jos maksu tehdään Palvelun asiakasvaratilin kautta, maksujen suorittaminen saajan tileille kestää 3 pankkipäivää Palvelussa tehdyn suorituksen jälkeen.

5.5. Jokaisen kalenterivuoden lopussa asiakasvaratilille tehdään selvitys siellä olevista varoista. Asiakasvaratilille voi tietyissä tilanteissa jäädä Käyttäjänä varoja vuoden loputtua. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos syntyy palkanmaksun jälkeen tehdyn palkkalaskelman korjauksen vuoksi ylijäämää palautettavaksi työnantajalle.

5.6. Asiakasvaratilille jääneet varat pyritään palauttamaan Käyttäjille kohdassa 5.5. kuvatun vuosittaisen asiakasvaratilin selvityksen jälkeen. Alle 30 euron tilityksiä ei automaattisesti palauteta (jäljempänä ”Palautusraja”). Asiakasvaratilin mahdollinen korkohyöty jää Palkkaus.fi:lle.

5.7. Palautusrajan ylittävät varat palautetaan Käyttäjälle. Palauttaminen tehdään 6 kuukauden kuluessa jokaisen kalenterivuoden loppumisesta. Jos palauttaminen ei yrityksistä huolimatta onnistu, varat tuloutetaan Palkkaus.fi:lle seuraavasti:

  • Käyttäjältä peritään palvelumaksua varojen säilyttämisestä vuosittaisen selvityksen jälkeisestä heinäkuusta lähtien 5 euroa kuukaudessa (ALV 0 %) säilytyskulujen kattamiseksi.
  • Palvelumaksua ei peritä enempää kuin tilin saldon osoittama määrä.
  • Käyttäjä voi pyytää jäljellä olevien Palautusrajan ylittävien varojen palautusta milloin vain kalenterivuoden loputtua ja toimittaa palautuksessa tarvittavat tiedot Palvelulle.

6. PALVELUN HINNAT

Palvelun käytöstä peritään palvelumaksut voimassa olevan Palvelun hinnaston mukaisesti, joka löytyy tämän linkin kautta.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Palvelun ylläpidossa ja antamiesi tietojen käsittelyssä noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsittelemme antamiasi tietoja Tietosuojalakien edellyttämällä tavalla.

7.1. Käyttäjän antamat henkilötiedot rekisteröityessään Palveluun ja käyttäjätilin luomisen yhteydessä ovat Tietosuojalakien tarkoittamia henkilötietoja.

7.2. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Tietosuojalakeja sekä palkanmaksun tilityksiin ja ilmoituksiin soveltuvaa lainsäädäntöä.

7.3. Käyttäjä toimii pääsääntöisesti rekisterinpitäjän roolissa ja Palkkaus.fi käsittelijän roolissa. Palkkaus.fi käsittelee Käyttäjän antamia henkilötietoja Käyttäjän lukuun ja Käyttäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Tällöin Käyttäjän ja Palkkaus.fi:n välillä solmitaan aina Tietosuojalakien (tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) art. 28) mukainen käsittelysopimus.

Palkkaus.fi toimii rekisterinpitäjänä ainoastaan tilanteissa, joissa se itsenäisesti määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot, kuten esimerkiksi sellaisten henkilötietojen osalta jotka Palkkaus.fi Käyttäjän yhteys- ja vastuuhenkilöistä.

7.5. Sopimus henkilötietojen käsittelystä ja Palkkaus.fi:n tietosuojaseloste löytyvät tietosuojasivulta tämän linkin kautta.

8. TEKIJÄNOIKEUS, MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÄJÄN VASTUU LÄHETETYSTÄ MATERIAALISTA

8.1. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lain mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Nimet, tavaramerkit ja muut Palvelussa esiintyvät merkit sekä Palkkaus.fi:n immateriaalioikeudet ovat yksinomaan Palkkaus.fi:n omaisuutta. Palvelussa voi myös esiintyä tavaramerkkejä tai symboleja, jotka ovat kolmansien osapuolien.

8.2. Palvelussa Käyttäjällä on oikeus katsoa sekä ladata materiaalia ainoastaan Palvelun käyttämistä varten.

8.3. Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin muokata Palvelussa olevaa aineistoa tai tehdä kopioita siitä, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

8.4. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun tuottamastaan aineistosta sekä sisällöstä. Erityisesti Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei ko. aineisto riko lakia tai hyviä tapoja, kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.

8.5. Palkkaus.fi:llä on oikeus muuttaa tai poistaa yksipuoleisesti Käyttäjää kuulematta Palvelusta tekstiä tai muuta aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta tai virheellistä. Palvelulla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

8.6. Käyttäjä vastaa mahdollisista toimittamaansa materiaaliin kohdistuvista kolmansien osapuolten vaateista, kuluista ja kustannuksista kokonaisuudessaan.

8.7. Käyttäjä ei saa rekisteröidä käyttäjänimeä tai -tunnusta joka rikkoo tekijänoikeudella, verkkotunnuksen nimellä, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa tai on hyvän tavan vastainen tai loukkaava.

8.8. Tuottamalla aineistoa tai sisältöä Palveluun Käyttäjä myöntää Palkkaus.fi:lle oikeuden hyödyntää, julkaista, muokata, kopioida sekä muulla tavoin käyttää lähetettyä aineistoa sekä sisältöä tämän Palvelun tuottamiseen.

9. VASTUUN RAJOITUKSET

9.1. Palvelua käytettäessä Käyttäjä asioi Palvelun kautta toisen Käyttäjän tai muiden työsuhteen velvoitteiden hoitamiseen tarvittavien tahojen kanssa.

9.2. Palkkaus.fi ei ole työnvälittäjä eikä Käyttäjien kesken sovittujen työsuoritusta koskevien sopimusten osapuoli.

9.3. Palkkaus.fi ei ole osapuoli vakuutusten hoidossa, esimerkiksi mahdollisen työtapaturman korvauskäsittely hoidetaan suoraan Käyttäjän ja vakuutusyhtiön välillä. Käyttäjä vastaa työn tekemiseen liittyvien lakisääteisten vakuutuksen voimaan saattamisesta lain vaatimusten mukaisesti.

9.4. Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelun kautta tehtyihin sopimuksiin tulee esittää osapuolelle, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt sopimuksen.

9.5. Palkkaus.fi ei vastaa, eikä ole velvoitettu, vastaanottamaan tai käsittelemään, muita Käyttäjiä vastaan esitettyjä reklamaatioita, eikä välittämään tai ratkomaan Käyttäjien välisiä erimielisyyksiä, ellei reklamaatio koske Palvelua tai Palkkaus.fi:n toimintaa tai vastuita.

9.6. Palkkaus.fi ei ole vastuussa Palvelussa olevan aineiston tai tiedon oikeellisuudesta, sisällöstä, todenmukaisuudesta tai keskeytyksettömästä saatavuudesta.

9.7. Palkkaus.fi ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa.

9.8. Jos Käyttäjä havaitsee Palvelun toiminnassa virheen, on hänen ilmoitettava siitä viipymättä Palkkaus.fi:lle. Palkkaus.fi:llä on tällöin oikeus ja velvollisuus korjata Palvelun aiheuttama virhe veloituksetta niin pian kuin olosuhteet sallivat. Jos Käyttäjä laiminlyö ilmoittamisen virheestä, jonka on havainnut tai Käyttäjän olisi pitänyt kohtuudella havaita, Käyttäjälle ei ole oikeutta esittää virheen perusteella vaatimuksia.

9.9. Palkkaus.fi ei vastaa Käyttäjän veroista, jälkiveroista eikä muista vastaavista seuraamuksista. Palkkaus.fi ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut Käyttäjän Palvelussa antamien tietojen tai ohjeiden taikka toimitetun aineiston puutteellisuudesta, virheellisyydestä tai viivästymisestä tai muutoin Käyttäjän aiheuttamasta syystä tai mikäli vahinko on aiheutunut Käyttäjän toiminnan seurauksena.

9.10. Palkkaus.fi ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, Käyttäjä ei ole noudattanut sovellettavia lakeja tai viranomaismääräyksiä taikka Palkkaus.fi:n kanssa sovittuja ehtoja. Palvelu ei milloinkaan vastaa liiketoiminnallisista, liikkeenjohdollisista tai henkilökohtaiseen talouteen liittyvistä ratkaisuista, vaan niistä päättää ja vastaa Käyttäjä.

9.11. Palkkaus.fi vastaa vain tuottamuksellisuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Palkkaus.fi:n vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 5.000 euroa yhdessä vahinkotapahtumassa ja saman vuoden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 10.000 euroa. Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen vuoden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi toisena vuonna.

9.12. Palkkaus.fi:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa ominaisuuteen.

9.13. Palkkaus.fi ei ole vastuussa sellaisen Palvelussa esiintyvän linkin toimivuudesta, joka johtaa kolmannen osapuolen ylläpitämälle internet-sivulle eikä tällaisen kolmannen osapuolen ylläpitämän internet-sivun sisällöstä tai sen laillisuudesta.

9.14. Palvelu toimii aina sen hetkisen voimassa olevan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti, eikä Palkkaus.fi ole vastuussa Palveluun mahdollisesti tehtävistä taannehtivasti vaikuttavista muutoksista ja niiden aiheuttamista kustannuksista tai lisävelvoitteista.

9.15. Palkkaus.fi ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palkkaus.fi:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Palkkaus.fi:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Palkkaus.fi ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään muiden seikkojen ohella mm. Palkkaus.fi:stä tai Palvelusta riippumatonta häiriötä tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä sekä tulipalon tai muun turman aiheuttamaa keskeytystä tai viivästystä Palkkaus.fi:n tai Palvelun toiminnassa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palkkaus.fi tai Palvelu on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

10. PALVELUN LAATU JA ASIAKASPALVELU

10.1. Palkkaus.fi pyrkii pitämään Palvelun käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei takaa palvelun keskeytyksetöntä toimintaa. Keskeytyksistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

10.2. Palkkaus.fi ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin. Ei edes siinä tapauksessa, että toiseen palveluun pääsee Palvelusta, esimerkiksi linkin kautta tai muilla tavoin.

10.3. Palkkaus.fi ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

10.4. Asiakaspalvelu on järjestetty ensisijaisesti sähköpostin välityksellä ja asiakaspalvelupyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

11.1. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

11.2. Palkkaus.fi:n ja Käyttäjän väliset erimielisyydet ja riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet ja riidat Helsingin käräjäoikeudessa, suomen kielellä.