Viisi muutosta työelämään

Digitalization Legislation Public policy Salaxy Working life

Digitaalisaatio ja teknologian kehittyminen muuttavat työtä. Hallitus on teettänyt selvityksiä tulevaisuuden trendeistä ja kesällä 2016 valmistui ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”. Se käsittelee työn muutosta ja viesti tiivistyy 5 isoon muutokseen ja niiden vaikutuksiin yhteiskunnassa.


5 muutosta työelämään

Raportin on tehnyt tulevaisuuden tutkija Mikko Dufva työryhmänsä kanssa. He hahmottelevat seuraavat osa-alueet, jotka tulevat muuttumaan:

  1. Työn sisällön, käytäntöjen ja organisointitapojen muutokset
  2. Työnantaja-työntekijä-suhteen muutos
  3. Toimeentulon muutos
  4. Osaamisen muutos
  5. Työn yhteiskunnallisen merkityksen muutos

Mikä työssä muuttuu?

Ensimmäiseksi muuttuu työn sisällöt ja käytännöt, koska tietotyötyö ja immateriaalinen työ tulee lisääntymään. Joidenkin veikkausten mukaan fyysinen työ käytännössä häviää robotiikan ja automaation myötä. Nyt jo moni mekaaninen työ on voitu siirtää koneille ja prosesseja on siirtynyt virtuaaliseksi tietokoneiden tehtäväksi.

Aineetonta työtä voidaan tehdä mistä vain ja mihin päin vain maailmaa: ei olla sidottuja toimistoon tai tehtaaseen, ei myöskään valtioiden maantieteellisiin rajoihin. Työn kohtaanto voi myös tapahtua täysin verkossa, eikä työnantaja ja työntekijä välttämättä koskaan kohtaa toisiaan oikeasti. Tämä alustatalous on iso muutos työn kohtaannon järjestämisessä.

Tämä tarkoittaa myös osaamisen muutosta: enemmän ja enemmän tehdään työtä aivoilla, ei käsillä tai jollain fyysisellä koneella. Myös uuden oppiminen on jatkuvaa. Ei voi vain yhden kerran kouluttautua ”ammattiin” ja tehdä samaa työtä seuraavat 40 vuotta.

Tulevaisuuden työ voi olla lähes työnantajatonta, mikä muuttaa paljon yhteiskunnan rakenteita ja prosesseja, kuten veropohjaa ja sosiaaliturvajärjestelmää. Lainsäädännöllinen muutostarve on suuri, kun yhteiskunta sopeutuu muutokseen. Tätä onkin nähty jo viime vuosina, kun vanhat säädökset eivät oikein aina palvele muuttunutta maailmaa.

lle tulee uusia työnteon ja toimeentulon hankkimisen malleja. Ja erilaiset mallit limittyvät toisiinsa yhden ihmisen aikataulussa. Ansiot syntyvät projekteista ja paloista eri puolille – oman osaamisen pohjalta.

Ihmiset työn murroksessa

Kun työ muuttuu, muuttuu myös yhteiskunta ja ihmisten välinen ryhmäjako. Työ ei ole enää selkeästi tietynlaista ja ihminen vaihtelee rooliaan paljon enemmän kuin nykyään.

Aiemmin ihmiset on työelämän näkökulmasta jaettu seuraavasti: lapset, eläkeläiset, työttömät, palkansaajat ja yrittäjät. Raportti hahmottaa uutta mahdollista monipuolisempaa hahmotusta seuraavasti:

duttavat uuteen ryhmäjakoon ja sen tarpeisiin (mikä ikinä se sitten oikeasti tulee olemaankaan). On myös tarvetta miettiä sosiaaliturvajärjestelmää sellaiseksi, että se tunnistaa monipuolisemman ryhmäjaon ja uudet työntekemisen muodot. Nykyisin esim. ansioturva on liian siiloutunut ja kankea.

Työn muutoksella on siis iso merkitys yhteiskunnan ja kaikkien siinä toimivien palveluiden toimintaan tulevaisuudessa. Tästä muutoksesta on kirjoittanut myös Esko Kilpi Sitralle tekemissään raporteissa. Muutos ei ole ”vain työn” muutosta, vaan vaikuttaa läpi koko yhteiskunnan. Digitalisaatio on itse asiassa iso yhteiskunnallinen muutos.

Salaxy mukana muutoksessa

Kun palataan yläilmoista takaisin käytäntöön, niin myös Salaxy on myös mukana työn muutoksessa. Työurat ja työn tekeminen monimuotoistuvat, jolloin tarvitaan tehokkaita tapoja hoitaa työsuoritteesta korvaus tekijälle.

Salaxy tarjoaa tällä hetkellä työsuhteessa maksetun palkan helppoa hoitamista työnantajalle. Salaxyn APIn ja palveluiden avulla internet-palvelut voivat integroida palkanmaksun ja työsuhteen hoitamisen palveluita osaksi omaa käyttökokemustaan.

Salaxyssa seuraamme työn ja lainsäädännön muutoksia tiiviisti. Haluamme tehdä työsuoritteesta laillisen korvauksen maksamisen mahdollisimman helpoksi kaikilla niillä tavoilla, joita säädökset eri tilanteissa mahdollistavat.

Tavoite on, että työn teettäminen ja siitä korvauksen saaminen on mahdollisimman helppoa!


Lue lisää

Valtineuvoston tulevaisuusselonteko: Jaettu ymmärrys työn muutoksesta (raportti)

pa

Palkkaus ABC: ohjeita työnantajalle ja työntekijälle palkanmaksuun ja työsuhteeseen liittyen