Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Yrittäjä

Mitä vapaaehtoisia vakuutuksia yrittäjä tarvitsee itselleen ja yritykselleen?


Lakisääteisten, pakollisten vakuutusten ohella yrittäjä ja yritys voivat lisätä vakuutusturvaansa hankkimalla vapaaehtoisia vakuutuksia.

Omaisuusvakuutukset

Omaisuusvakuutuksella katetaan yrityksen kiinteistöille sekä käyttö-ja vaihto-omaisuudelle mahdollisesti koituvia vahinkoja, kun kyseessä on esimerkiksi tulipalo, myrsky, vesivahinko tai tiloihin murtautuminen. Erilaisia omaisuusvakuutuksia kannattaa vertailla hyvin, sillä vakuutusturvan laajuudessa ja vakuutusehdoissa on usein eroja ja itselle sopivan kombinaation etsimiseen kannattaa käyttää aikaa.

Kiinteistöjen vakuuttamiseen on tarjolla vakuutuksia, kuten kiinteistön vastuuvakuutus, kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus ja kiinteistön oikeusturvavakuutus.

Vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutuksilla katetaan sellaisia vahinkoja, jotka kuuluvat lain mukaan yrityksen korvattaviksi. Vahinko voi liittyä yrityksen toimintaan tai sen myymään tuotteeseen. Lisäksi kiinteistönomistajille sekä erityistoimialoille, kuten konsultointi tai yrityksen hallitus, on omat vastuuvakuutuksensa.

Toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan sitä korvausvelvollisuutta, joka voi aiheutua yrityksen toiminnasta. Esimerkiksi palvelutilanteessa asiakkaalle aiheutuva haitta tai vamma, joka johtuu yrittäjän tai hänen työntekijänsä toiminnasta.

Tuotevastuuvakuutuksella puolestaan katetaan yrityksen valmistaman tai maahantuoman tuotteen aiheuttamia vahinkoja. Esimerkiksi yrityksen myymän laitteen rikkoutuminen tai sen toimintahäiriöt, joista koituu asiakkaalle haittaa.   

Oikeusturvavakuutus

Vaikka yrittäjä toimisi aina rehellisesti ja oikeudenmukaisesti ei oikeustoimia vaativilta tilanteilta voida aina välttyä. Oikeusturvavakuutus korvaa yrittäjälle välttämättömiä ja kohtuullisia asianajopalveluja ja oikeudenkäyntikuluja riita-ja rikostilanteissa.

Ajoneuvovakuutukset

Pakolliset, lakisääteiset liikennevakuutukset korvaavat yleensä ajoneuvon käytöstä ulkopuolisille aiheutuneita esine- ja henkilövahinkoja sekä auton käyttäjille sattuneita henkilövahinkoja.   Vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella yrittäjä voi vakuuttaa itse ajoneuvon sekä sen sisältämän omaisuuden turvaan. Ajoneuvon esinevakuutuksia ovat esimerkiksi kolari-, palo-, varkaus-, ilkivalta-, hirvivahinko- ja lasivakuutus. Näiden antamaa turvaa voidaan täydentää mm. keskeytys-, oikeusturva- ja autopalveluvakuutuksin.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Lakisääteinen yrityksen työtapaturmavakuutus ei kata yrittäjää, joka on:

  • yksityinen ammatinharjoittaja (esim. toiminimen haltija)
  • yksityisen ammatinharjoittajan perheenjäsen, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta
  • osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä.

Näihin henkilöryhmiin kuuluvat voidaan kuitenkin vakuuttaa vapaaehtoisella vakuutuksella, jos he samalla ovat YEL-yrittäjiä. Yrittäjän työaika ei yleensä ole säännöllinen, joten yrittäjän tapaturmavakuutus onkin pääsääntöisesti voimassa sekä työ- että vapaa-aikana, jolloin rajanvedoilta työajan ja vapaa-ajan välillä vältytään. Yrittäjän tapaturmavakuutus on mahdollista saada voimaan myös ainoastaan työajalle.

Tapaturma- ja sairauskulut

Yrittäjä voi hankkia myös hoitokuluvakuutuksen tuomaan lisäturvaa sairauksien ja niiden hoitojen varalta. Yrittäjän on tärkeää varautua sairauden varalta myös esimerkiksi työkyvyttömyyteen tai jopa kuolemaan. Tästä kannattaa kysyä omasta vakuutusyhtiöstä lisää.

Keskeytysvakuutukset

Liiketoiminta voi keskeytyä yrityksen omaisuudelle tai liiketilalle tapahtuneen vahingon, esimerkiksi vesivuodon tai tulipalon vuoksi. Tällaisista tilanteista johtuvaa ansionmenetystä voi ennakoida ottamalla keskeytysvakuutuksen, joka korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneita menetyksiä, kuten menetettyä myyntikatetta, muuttuvia palkkoja tai vahingosta aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

Jos yritys toimii alihankkijana tai on muuten riippuvainen toisen yrityksen toiminnasta, voi yritys ottaa myös riippuvuuskeskeytysvakuutuksen, jolla voi kattaa ulkopuolisen yrityksen toiminnan keskeytymisestä johtuvia menetyksiä.   

Lue lisää

Uuden yrittäjän vakuutukset (vakuutusyhtiö If)

Yrittäjän eläke, YEL

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista