Työtodistus

Työsuhde ja työsopimus

Työntekijän on työsuhteen päättyessä oikeus saada työtodistus, josta selviää vähintään työsuhteen kesto ja työtehtävät. Työtodistus annetaan vain, kun työntekijän sitä pyytää.


Työtodis­tuksen pyytäminen ja sisältö

Työntekijällä on aina oikeus saada työtodistus jos hän sellaisen haluaa. Työntekijä voi työsuhteen päättyessä pyytää työnantajalta työtodistusta, jolloin tämän on sellainen työntekijälle laadittava. Työtodistus pitää kuitenkin laatia vain, jos työntekijä sitä pyytää, ei muuten.

Työtodistuksessa on aina oltava mukana vähintään työsuhteen kesto ja kuvaus työtehtävistä. Työntekijä voi lisäksi pyytää työtodistukseen mukaan työsuhteen päättymisen syyn ja työnantajan arvion työntekijän työtaidoista ja/tai käytöksestä. Näitä jälkimmäisiä asioita ei kuitenkaan saa kirjoittaa työtodistukseen lainkaan, ellei työntekijä ole niitä erikseen pyytänyt. Työntekijä voi pyytää todistukseen valitsemansa kokoelman näistä seikoista. Työntekijä voisi pyytää todistukseen mukaan esimerkiksi työsuhteen päättymisen syyn ja työnantajan arvion hänen työtaidoistaan. Silloin työnantaja ei siis saisi kirjoittaa työtodistukseen mukaan mitään työntekijän käytöksestä.

Työtodistus, sisältö

Kielletyt asiat työtodis­tuksessa

Työtodistuksen saa laatia vain ja ainoastaan, jos työntekijä sitä erikseen pyytää. Lisäksi työtodistukseen saa merkitä mukaan vain pakolliset perustiedot, ellei työntekijä ole erikseen pyytänyt lisäselvityksiä. Erikseen on vielä kielletty piilottamasta työtodistukseen mitään sellaista tietoa, joka ei suoraan todistusta lukemalla selviä. Mitään piiloviestejä tai vihjailuja tietoja ei siis saa työtodistukseen laittaa. Tämä koskee myös sellaista tilannetta, jossa johonkin työntekijän toivomaan arvioon piilotettaisiin joitain muita tietoja tekstin sisään. Esimerkiksi jos työsuhteen päättymisen syy kirjoitettaisiin siten, että lukija pystyisi päättelemään siitä myös työnantajan arvion työntekijän työtaidoista tai käytöksestä.

Työtodistukseen ei myöskään saa kirjata mitään ylimääräisiä tietoja, joita ei ole mainittu aiemmassa hyväksyttyjen tietojen listassa. Näitä voisivat olla esimerkiksi työntekijän pitämien sairauslomien määrä tai tämän toiminta ammattiliikkeessä.

Ohjeita työtodis­tuksiin liittyen

Työtodistus tulee antaa viivytyksettä, mieluiten mahdollisimman nopeasti työntekijän pyynnön jälkeen. Työtodistuksen voi pyytää jopa kymmenen vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työntekijä haluaa mukaan arvion työtaidoista tai käytöksestä, on todistus pyydettävä viimeistään viisi vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työtodistukselle on tapahtunut jotain ja työntekijä tarvitsee uuden kappaleen, on työnantajan toimitettava tämä hänelle, ellei se ole jostain syystä kohtuuttoman hankalaa työnantajalle.

Työsuhteen aikana työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa väliaikaista työtodistusta, vaan työntekijän oikeus saada työtodistus koskee aina työsuhteen päättymistä. Jos työnantaja rikkoo työtodistusta koskevia säädöksiä, voi työntekijä aina pyytää tätä kirjoittamaan uuden työtodistuksen korjatuin tiedoin. Jos työnantajan kanssa on perustavanlaatuisia ongelmia työtodistuksen suhteen, asiassa voi pyytää apua työsuojeluviranomaisilta.

Työtodistuksen laatimiseen voi käyttää Palkkaus.fi:n sivuilta löytyvää valmista työtodistuspohjaa (.docx-tiedostona).

Lue lisää

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioi sivukuluja ja kustannuksia

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työnantajan velvollisuudet

Työsopimus ja työsopimuspohja

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista