Työsuhteen päättäminen

Työsuhde ja työsopimus

Työsuhteen päättäminen oikein on yhtä tärkeää kuin työsuhteen aloittamisen hoitaminen. Tässä on listattu pääkohtia, mitä pitää ottaa huomioon.


Miten työsuhde päättyy?

Työsuhde päättyy yleensä joko sovittuna päättymispäivänä (määräaikainen työsuhde) tai irtisanomiseen (toistaiseksi voimassaoleva työsuhde).

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän joko työntekijään liittyvistä painavista syistä tai tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Vähintään 20 hengen yrityksissä tulee jälkimmäisessä tilanteessa järjestää niin kutsutut yhteistoimintaneuvottelut eli YT-neuvottelut. Työntekijä voi myös itse irtisanoa työsopimuksen työsopimuksen.

Työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus syytä ilmoittamatta. Irtisanomisaika määritellään yleensä työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Muussa tapauksessa menetellään työsopimuslain mukaan.

Työnantajan on hyvä olla tietoinen irtisanomisperusteista, jotta voidaan välttää mahdolliset riitatilanteet.

Millä perusteilla?

Työntekijää ei voi lain mukaan irtisanoa johtuen tämän sairaudesta, työehtosopimuslain mukaiseen työtaistelutoimenpiteeseen osallistumisesta eikä poliittisten, uskonnollisten tai muiden mielipiteiden perusteella. Laittomasta irtisanomisesta voidaan tuomita korvauksiin, joka vaihtelee 3–24 kuukauden palkan välillä. Irtisanomisperusteet on määritelty työsopimuslaissa.

Työntekijästä johtuva irtisanominen liittyy tilanteeseen, jossa tämä on laiminlyönyt tai rikkonut työsuhteeseen liittyviä velvollisuuksiaan ja näin ollen aiheuttanut yrityksen toiminnalle haittaa.

Ennen irtisanomista työntekijälle tulee kuitenkin antaa varoitus ja mahdollisuus korjata tilanne. Jos irtisanominen tapahtuu työntekijästä johtumattomista syistä, kuten taloudellisesta tilanteesta tai töiden vähenemisestä, tulee ensin kuitenkin selvittää, onko työntekijälle mahdollista järjestää tekemistä muussa toimipisteessä tai yksikössä.

Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen ilman erillistä syytä, mutta työsopimuksen (ja lainsäädännön) ehtojen puitteissa.

Työsuhteen purkaminen

Työsuhde voidaan myös purkaa välittömästi. Työnantaja voi purkaa työsuhteen vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan verran.

Vastaavasti työntekijä saa purkaa työsopimuksen välittömästi, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan puitteissa.

Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan loppupalkka, joka sisältää maksamattomat palkat lisineen sekä korvauksen pitämättömistä lomista.

Loppupalkka

Loppupalkka maksetaan viimeistään työntekijän viimeisenä työpäivänä tai erikseen sovittuna ajankohtana. Loppupalkka lasketaan työehtosopimuksen mukaan, jos sellainen on käytössä, tai muutoin työsopimuslain ja vuosilomalain mukaan. Myös työsopimuksessa mainitut ehdot tulee huomioida loppupalkkaa laskiessa.

Yleisesti ottaen loppupalkassa lasketaan siis maksamattomat palkat lisineen, työaikakorvaukset, bonukset ja muut maksamatta jääneet palkan osat. Lisäksi pitämättä jääneistä lomista maksetaan lomakorvaus. Erillinen lomaraha maksetaan työsuhteen päättyessä, jos siitä on sovittu työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa.

Työsuhteen päättyessä on mahdollista maksaa myös erillisiä korvauksia, kuten irtisanomisajan korvaus, jos työsuhde päätetään ilman irtisanomisaikaa.


Lue lisää

Työsopimuslaki, Finlexin sivuilla

Työsuhteen päättäminen (työsuojelu.fi)

Työsopimuksen päättäminen (AKAVA)

Työsuhteen päättäminen (Suomen Yrittäjät)

Loma-ajan palkka ja lomakertymä

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista