Lomautus pienyrityksessä

Yritys tai yhteisö

Mitä tarkoittaa lomautus pienyritykselle? Mitä pitää tietää ja miten se hoidetaan yrityksen ja työntekijöiden kannalta.


Lomauttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja joutuu keskeyttämään työnteon ja palkanmaksun työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Yleensä syy on liiketoiminnan vaikeuksissa, jolloin töitä ei väliaikaisesti ole tehtäväksi.

Tässä käsitellään pienyrityksen toimintaa. Vähintään 20 hlöä työllistävän yrityksen pitää noudattaa yt-lainsäädäntöä, joka tuo lisää velvoitteita.

Korona ja väliaikaiset muutokset

HUOM: 8.4.2020 – 31.12.2020 on voimassa määräaikainen laki, joka tuo muutoksia lomauttamiseen. Ota muutokset huomioon tänä aikana.

Työsopimuslakia ja yt-lakia on muutettu väliaikaisesti. TESeihin on tehty muutoksia vastaamaan tilapäisiä lakimuutoksia.

 • Lomautusilmoituksen aikaa on lyhennetty 14 päivästä viiteen.
 • Voidaan sopia määräaikaisesta lomautuksesta, jos se on toiminnan ja yrityksen taloudellisen tilan vuoksi tarpeellista.
 • Myös määräaikaisia työntekijöitä voidaan lomauttaa.
 • Koeaikana voidaan työsuhde purkaa taloudellisesta syystä.’

Työnantajan pitää edelleen noudattaa alan yleissitovaa työehtosopimusta. EK:n sivulta löytyy tarkemmin eri TESien määräyksistä.

Lisäksi yt-lain piirissä olevien yritysten, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää, voivat käydä lomautuksia koskevat yt-neuvottelut tavallista nopeammin.

Poikkeusajan muutoksista tarkemmin täällä EK:n sivulla.(linkitetty 6.4.2020)

Seuraavaksi käydään läpi normaali laki ja sen vaatimukset. Ota huomioon em. väliaikaiset muutokset 31.12.2020 asti!

Lomautus

Lain mukaan lomautuksesta on tehtävä lomautusilmoitus vähintään 14 päivää etukäteen. TESeissä voi olla tästä poikkeuksia ja osassa TESejä voidaan sopia asiasta tietyissä rajoissa. Se kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta siitä ei tule jälkikäteen erimielisyyttä.

Lomautus voi lain mukaan perustua:

 • Taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle pystytä tarjoamaan muuta työtä tai koulutusta, työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi.
 • Työnantaja ei pysty tarjoamaan työtä tilapäisesti, enintään 90 päivän ajaksi. Tämä edellyttää myös, että työntekijälle ei voi tarjota muuta työtä tai koulutusta, joka olisi työnantajalle tarpeellista.

Lomautus voi perustua työnantajan yksipuoliseen päätökseen TAI työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Työnantajan kannattaa aina kertoa syistä ja kuulla henkilöstöä lomautustilanteen uhatessa. Tämä on kaikkien kannalta parasta ja helpottaa asiaa sekä yrityksen että henkilöstön kannalta.

Kestoltaan ja luonteeltaan lomautus voi olla:

 • voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti
 • työ voi keskeytyä kokonaan tai työntekijän säännöllistä työaikaa lyhennetään (ns. osa-aikainen lomautus)

Ennakkoselvitys ja lomautusilmoitus

Alle 20 henkeä työllistävät yritykset eivät kuulu yt-lain piiriin ja niissä pitää ensin työnantajan antaa työntekijöille ennakkoselvitys suunnitellusta lomautuksesta. Sen voi antaa myös suullisesti. Ennakkoselvityksestä pitää selvitä:

 • Lomautuksen peruste
 • Arvioitu laajuus yrityksessä
 • Toteuttamistapa (suhteutettuna työaikaan jne.)
 • Aikataulu: alku ja kesto (tai arvioitu kesto)

Ennakkoselvityksen antamisen jälkeen TA:n on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi selvitykseen liittyen. Ennakkoselvityksen, kuulemisen ja lomautusilmoituksen välille ei ole säädetty mitään määräaikaa. Lomautusilmoituksen voi siis antaa myös välittömästi ennakkoselvityksen ja kuulemismahdollisuuden jälkeen.

Vähintään 20 hlöä työllistävä yritys noudattaa yt-lain prosessia. Yt-lain mukaisesta toiminnasta löytyy lisää täällä Suomen Yrittäjien sivuilta.

Lomautuksen kesto

Lomautus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaisesti voi lomauttaa, jos syy on yksinkertaisesti töiden vähentyminen. Määräaikainen lomautus voi kestää 90 päivää.

Jos lomautus on loppumassa, eikä töitä edelleenkään ole, niin työnantaja voi joko jatkaa lomautusta uudella ilmoituksella tai mahdollisesti irtisanoa (tai lomauttaa toistaiseksi).

Toistaiseksi voi lomauttaa, jos olisi olemassa tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet. Se on siis vaihtoehto irtisanomiselle. Jos lomautus kestää yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää ja työntekijä itse irtisanoutuu, pitää hänelle maksaa normaali irtisanomisajan palkka.

Määräaikaiset työntekijät

Määräaikaisia työntekijöitä ei voi lomauttaa kuten vakituista työntekijää. Lain mukaan määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa vain, jos hän tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantaja saisi lomauttaa vakituisen työntekijän, jos hän olisi työssä.

Keskeytys tai muutokset

Jo ilmoitettua lomautusta ei voi muuttaa ilman, että sen peruu ja antaa uuden lomautusilmoituksen. Työntekijöiden kanssa voi aina sopia, että alkamista siirretään. Aina voi myös perua jo ilmoitetun lomautuksen.

Yksipuolisesti ei voi keskeyttää työntekijän lomautusta ilman, että ensin kutsuu työntekijän takaisin töihin ja sitten tarpeen mukaan antaa uuden ilmoituksen lain mukaan.

Lomautettavat työntekijät

Laki ei määrää, missä järjestyksessä työntekijät pitää lomauttaa. Esim. työsuhteen kestolla ei ole merkitystä lomautusjärjestykseen lain mukaan. Oletus taustalla on, että yritys lomauttaa yrityksen toiminnan kannalta tarpeellisessa järjestyksessä. TESeissä voi olla tähän poikkeuksia.

Koskaan ei kuitenkaan saa syrjivällä perusteella lomauttaa työntekijöitä (esim. sukupuoli tms.).

Ohje työntekijälle

Lomautettu työntekijä voi saada oman työttömyyskassansa kautta ansioturvaa tai Kelalta perusturvaa. Lomautuksen aikana työntekijälle möys kertyy vuosilomaa ensimmäiseltä 30 päivältä.

Ensimmäiseksi ilmoittaudu aina TE-toimistoon työnhakijaksi. Tyypillisesti kassat toivovat heille päin hakemusta ansiopäivärahasta viikon tai kahden päästä työttömyyyden/lomautuksen alkamisesta.

YTK:n sivuilla on heidän ohjeensa työntekijälle.

Rakennusliiton sivuilla on myös ohje päivärahan hakemisesta.

Kun olet lomautettuna, sinulla on työntekijänä oikeus:

 • saada lomautuksesta kirjallinen todistus. Todistuksessa pitää olla ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä lomautuksen (arvioitu) kesto
 • tehdä muuta työtä lomautuksen aikana
 • käyttää luontoisetuja, jos niiden on sovittu säilyvän lomautusaikana
 • irtisanoutua työsuhteesta ilman irtisanomisaikaa (kunhan on yli 7 pv ilmoitettuun lomautuksen loppumisaikaan)
 • käyttää palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvää vuokra-asuntoasi

Lomautuksenkaan aikana työntekijä ei saa kertoa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia tai perustaa kilpailevaa yritystä, tai muuten aiheuttaa vahinkoa työnantajalle.


Lisää aiheesta

EK:n sivuilla poikkeusajalle 30.6.2020 asti sovituista muutoksista

TE-palvelun infosivu lomautuksesta

YTK:n sivuilla ohje työntekijälle lomautuksesta

Paltan koronasivusto työnantajalle

Suomen Yrittäjät: Kaikki koronasta yrittäjälle

Rakennusliiton työntekijän ohje lomautuksesta

Verohallinto: Ohje lomautuksesta (20.3.2020)

Yt-laki, Suomen Yrittäjien ohjesivu

PALKKAUS.FI: MODERNI PALKKAOHJELMA

Tuo yrityksen palkkahallinto nykyaikaan: automatisoi prosessi ja tee palkojen hoitamisesta kustannustehokasta tilitoimistolle ja yrityksille.

Tilitoimistolle tarjoamme tehokkaan käyttöliittymän, jolla voi hoitaa kaiken kokoiset asiakkaat yhdestä paikasta vaivattomasti: maksut, viestintä, aineisto, palkkalaskelmat ja ilmoitukset. Asiakasyritys voi myös itse hoitaa palkat omatoimisesti. Työntekijälle on oma mobiili palvelu, jossa voi päivittä tietojaan ja noutaa palkkalaskelmat.

Palvelumaksu on neljästä ja kymmeneen euroa palkanmaksua kohti. Palvelumaksu tulee vain palkanmaksuista, ei kk-maksuja tai sitoumuksia. Palvelumaksu sisältää nettopalkan tilityksen, sähköisen palkkalaskelman, ennakonpidätyksen (sis. sava-maksu) ja TyEL-maksun tilittämisen sekä palkasta tehtävät ilmoitukset viranomaisille. Palkkalaskelmat jäävät palvelun arkistoon ja työntekijä voi itse noutaa niitä tarpeen mukaan.

Pyydä maksuton verkkoesittely!

Palkkaus.fi tilitoimistoille – lue lisää!

Pienyritys ja Palkkaus.fi

Lisää Youtube-kanavaltamme