Ilmoitusvelvollisuus rakentamisesta

Kotitalous

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus koskee luvanvaraista rakentamista. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat myös yksityishenkilön omaan käyttöön rakennettavat omakotitalot tai kesämökit.


Tämän artikkelin on kirjoittanut Rakennusteollisuus ry:n lakimiehenä toimiva Paavo Mattila (varatuomari, KTM).

Laissa on rakennusalan harmaan talouden torjuntaan liittyvä rakentamiseen tiedonantovelvollisuus. Verohallinnolle tulee ilmoittaa yksityiskohtaisia tietoja rakennustyömailla töitä tekevistä yrityksistä, niiden palveluksessa olevista työntekijöistä sekä maksetuista palkoista ja urakkasummista.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkea luvallista rakentamista. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat siten myös yksityishenkilön omaan käyttöön rakennettavat omakotitalot tai kesämökit. Kotitalouksien ilmoitusvelvollisuus on kuitenkin osin suppeampi kuin ammattimaisen rakentamisen ilmoitusvelvollisuus. Yksityishenkilöiden osalta esimerkiksi riittää, että tiedot työmaan toimijoista annetaan kertaalleen.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kaikki rakennuslupaa edellyttävät rakennustyöt. Ilmoitusvelvollisuus koskee uudisrakentamisen lisäksi myös esimerkiksi osakehuoneistojen korjaukseen liittyviä töitä silloin, kun yksityishenkilön teettämät muutostyöt laajuutensa perusteella edellyttävät rakennuslupaa. Yksityishenkilöiden ilmoitusvelvollisuudelle ei ole määrätty mitään euromääräistä alarajaa, joten mikäli työ edellyttää rakennuslupaa, tiedot hankkeesta on ilmoitettava Verohallinnolle.

Ilmoitettavat tiedot

Yksityishenkilön on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot rakennushankkeestaan ja erityisesti työmaalla työskennelleistä urakoitsijoista ja työntekijöistä. Verohallinnolle on annettava tiedot rakennustyön suorittaneista yrityksistä ja näille maksetuista suorituksista, kuten myös työntekijöille mahdollisesti maksetuista palkoista ja muista vastikkeista.

Mikäli rakennustöitä on suoritettu talkootyönä tai hartiapankkirakentamisena, on tehdystä rakentamistyöstä ilmoitettava rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei Verohallinnolle kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Verohallinnolle on annettava seuraavat tiedot rakennushankkeesta

  1. Tiedonantovelvollista koskevat yksilöintitiedot;
  2. Tieto, onko rakennuskohde kiinteistö vai osakehuoneisto;
  3. Kiinteistön kiinteistötunnus tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön Y-tunnus;
  4. Rakennuskohteen asunto-osakeyhtiön tai kiinteistön nimi ja osoite;
  5. Tieto, onko kyseessä uudisrakentaminen vai korjausrakentaminen;
  6. Rakentamistyön suorittaneita työntekijöitä ja yrityksiä koskevat yksilöintitiedot;
  7. Tieto maksetuista suorituksista;
  8. Työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä;
  9. Tieto, jos rakentamistyöstä ei ole maksettu palkkoja tai muita vastikkeita.

Tiedot on annettava ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta, eli ns. käyttöönottokatselmusta. Tässä osittaisessa loppukatselmuksessa kotitalouden pitää esittää rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon todistus siitä, että se on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa. Jos loppukatselmus pidetään vaiheittain, tiedot on ilmoitettava ennen jokaista katselmusta. Jo kertaalleen annettuja tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa uudestaan, vaan lopputarkastuksessa ilmoitetaan ainoastaan uuteen katselmukseen liittyvät tiedot.

Rakennustarkastaja on velvollinen ilmoittamaan Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty. Velvollisuuden rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, jonka määrä on enimmillään 15 000 euroa.

Tietojen toimittaminen Verohallinnolle

Yksityishenkilö voi ilmoittaa rakennushankkeensa tiedot Verohallinnolle paperisella lomakkeella tai sähköisesti suomi.fi-palvelun kautta [linkki ei vielä saatavilla!]. Palveluun kirjautuminen vaatii tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla.

Kaikkia tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja tulee säilyttää kuusi vuotta rakennushankkeen valmistumisen jälkeen. Urakkasopimukset, työntekijöiden yksilöintitiedot ja esimerkiksi kuitit maksetuista palkoista tulee siis arkistoida kuudeksi vuodeksi sen jälkeen kun talo on lopullisesti valmistunut. Tiedot ja asiakirjat voi Verohallinnon ohjeiden mukaan säilyttää myös sähköisessä muodossa.

Lain voimaantulo

Laki tuli voimaan 1.7.2014. Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä ei lain soveltamisen kannalta ole merkitystä. Jos rakennustyö on kuitenkin tehty ennen heinäkuun 2014 alkua, mutta loppukatselmus pidetään myöhemmin, tietoja työmaalla työskennelleistä yrityksistä, työntekijöistä tai maksetuista vastikkeista ei tarvitse ilmoittaa. Tällöinkin tiedot rakennuskohteesta on ilmoitettava Verohallinnolle. Mikäli konkreettista rakennustyötä tehdään työmaalla 1.7.2014 jälkeen, on rakennushankkeen tiedot ilmoitettava normaalisti.


Lue lisää

Verohallinnon ohjesivu rakentamisen ilmoistusvelvollisuudesta

Työnantajan velvollisuudet

Työsuhde – mitä se tarkoittaa

Miten Palkkaus.fi toimii?